قلعه صمصام السلطنه شلمزار استان چهار محال بختیاری

قلعه صمصام السلطنه شلمزار:
 
قلعه صمصام السلطنه با خشت وگل  ساخته شده است . و ایوان و پیشخوان ستون دار سنگی می باشد .که زیبایی خاص خود را دارد و این بنا تاریخی توسط صدر اعضم ایران در .دوره مشروطه (نجفقلی خان ملقب به صمصام السلطنه)ساخته شده است.
 
قلعه صمصام السنطنه شلمزار :
 
قلعه به دست صدر اعظم ایران در دوره مشروطه نجفقلی خان ملقب به صمصام السلطنه ساخته شده است . و  در این بنای تاریخی یک  ایوان و پیشخوان ستون دار سنگ می باشدکه زیبایی خاصی